ساعت
اوقات شرعی
آمار سایت

نمایش امار کل بازدیدکنندگان سایت :  82670

نمایش بازدیدکنندگان امروز : 153

نمایش بازدید کنندگان حاضر در سایت:2

گردشگري

   دانلود : صنعت_گردشگری_از_دیدگاه_اقتصاد.pdf           حجم فایل 73 KB
   دانلود : مشاركت_شهروندان_در_مسير_توسعه_شهر.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : توسعه_گردشگري_شهري_پايدار.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود : تأثیر_فضای_سبز_شهری_برکیفیت_زندگی_شهری.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : ایجاد_درامد_پایدار_با_توسعه_گردشگری.pdf           حجم فایل 38 KB
   دانلود : اهمیت_بودجه_ریزی_در_مدیریت_شهری.pdf           حجم فایل 59 KB
   دانلود : بافت_فرسوده_شهري_چیست.pdf           حجم فایل 71 KB
   دانلود : عوارض_نوسازی_چیست_و_چرا_باید_پرداخت_شود.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : الگو_های_نوین_تأمین_مالی.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : روشهای_کاهش_هزینه__در_شهرداریهای.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : افزایش_درآمد_در_شهرداریها.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : بافت_فرسوده_و_مديريت_شهری.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : جایگاه و نقش شهروندان در توسعه اقتصاد شهری.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : نقش شهرداری ها در مدیریت شهری ایران و جهان.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : خصوصی_سازی_چیست.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : عوارض_كسب_و_پيشه.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : بافت_فرسوده_دريچه_به_سوي_نوسازي.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : نقش__شورا_در_تامین_منابع_درآمدی.pdf           حجم فایل 39 KB
   دانلود : درآمد_ناپایدار_شهرداری.pdf           حجم فایل 140 KB
   دانلود : راهکاردرآمدی_شهرداری.pdf           حجم فایل 38 KB
   دانلود : شهرو_مدیریت_شهری.pdf           حجم فایل 50 KB
   دانلود : نقش شهرداری در ارزش افزوده.pdf           حجم فایل 64 KB
   دانلود : قانون_مالیات_برارزش_افزوده.pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود : تفکر شهر پايدار.pdf           حجم فایل 60 KB
   دانلود : آئين نامه ها و دستوالعمل حریم و محدوده شهر.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : ماده 77 شهرداریها.pdf           حجم فایل 307 KB
   دانلود : برون_سپاری.pdf           حجم فایل 42 KB
   دانلود : اهداف_چند_گانه_توسعه_پایدار_شهری.pdf           حجم فایل 43 KB
   دانلود : شهر_،شهروند،تمدن_شهری.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود : جایگاه عوارض نوسازی در تأمین مالی شهرداریها.pdf           حجم فایل 45 KB
   دانلود : مبانی_قانونی_عوارض_شهری.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : نقش_مردم_در_تحقق_درآمد_پایدار_شهر.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : آنچه_باید_درباره_عوارض_بدانید.pdf           حجم فایل 171 KB
   دانلود : شهرسازي_پايدار.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : درآمدپایدار_چیست.pdf           حجم فایل 36 KB
   دانلود : وظایف_و_اهداف_مدیریت_شهری.pdf           حجم فایل 94 KB
   دانلود : نگاهي به نقش شهرداري در رونق اقتصادي شهري.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : راهکارهای_کسب_درآمد_پایدار_در_شهرداریها.pdf           حجم فایل 132 KB
   دانلود : شهرداریها_به_درآمد_پایدار_نیاز_دارند.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : منابع_تامین_درآمدهای_شهرداری.pdf           حجم فایل 74 KB
   دانلود : مستندات وفرمول چگونگی محاسبه عوارض نوسازی.pdf           حجم فایل 2205 KB
   دانلود : اهداف_و_منابع_درآمدی_و_نارسایی_شهرداری.pdf           حجم فایل 65 KB