تعاريف و مفاهيم كاربري هاي شهري و تعيين سرانه آنها