عوارض سالیانه :

 

محاسبه نرخ نوسازی

 

 

مساحت عرصه نرخ اعیان
مساحت اعیان نرخ عرصه
نوع ملک :  
ارزش زمین:
ارزش ساختمان:
ارزش ملک :
عوارض نوسازی سال(1400):
خدمات سال(1400):
سهم آموزش و پرورش :
خوش حسابی:
 
 
محاسبه صرفا مربوط به سال 1400 و بدون در نظر گرفتن دیرکرد می باشد.
جهت محاسبه دقیق فایل ارزش منطقه ای و نمونه مثال محاسبه نوسازی واقع در تارنمای شهرداری بندرعباس_ مدیریت درآمد مطالعه گردد.